Regulamin Platformy Internetowej japanstore.pl

Informacje ogólne:

Platforma internetowa działająca pod adresem http://www.japanstore.pl jest prowadzona przez Yoshida Kazutoshi, obywatela Japonii, zamieszkałego w Japonii, Uekimachi Tarumizu 501-15, 861-0133 Kumamoto - Kitaku, prowadzącego działalność gospodarczą Kazutoshi Yoshida, z siedzibą w Kumamoto - Kitaku, zwany dalej Sprzedawcą. Strona internetowa Japanstore należy do spółki Japanstore LLC, 108 WEST 13TH ST, Wilmington, New Castle, DE 19801, US.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu Platformy Internetowej jest informacja na temat warunków i zasad, na jakich Yoshida Kazutoshi dokonuje sprzedaży i dostawy zamówionych produktów oraz określenie praw i obowiązków Sprzedawcy i Kupującego. Odnoszą się one bez wyjątków i zastrzeżeń do wszystkich transakcji sprzedaży towarów, jakie Yoshida Kazutoshi oferuje w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem: www.japanstore.pl oraz w wersji zoptymalizowanej dla korzystania za pomocą urządzeń mobilnych.
W związku z powyższym, Kupujący zamawiający produkt oferowany do sprzedaży na www.japanstore.pl w pełni akceptuje Regulamin Platformy Internetowej i oświadcza, że zapoznał się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji, w dowolnej chwili, niniejszego Regulaminu Platformy Internetowej, przy czym do konkretnego Zamówienia stosowana będzie ta wersja Regulaminu Platformy Internetowej, którą Kupujący zaakceptował składając Zamówienie.

Niniejszy Regulamin Platformy Internetowej jest uzupełnieniem Polityki Prywatności.

I Definicje

 1. Regulamin – Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki Sprzedaży. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Klient (Kupujący) – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
 3. Konsument - (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca - Yoshida Kazutoshi, obywatel Japonii, zamieszkały w Japonii, Uekimachi Tarumizu 501-15, 861-0133 Kumamoto - Kitaku, prowadzący działalność gospodarczą Kazutoshi Yoshida, z siedzibą w Kumamoto – Kitaku, Japonia.
 5. Użytkownik - to osoba, która ma prawo do użytkowania dobra (usługi, technologii, narzędzia) oraz do pobierania z niego pożytku.
 6. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na Platformie, ze wskazaniem dostępności.
 7. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 9. Strona – Sprzedawca i Klient.
 10. Platforma – strona internetowa www.japanstore.pl umożliwiająca nabycie od Sprzedawcy Produktów. Dane kontaktowe: poczta elektroniczna biuro@japanstore.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy.

II Składanie zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie www.japanstore.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Platformy Internetowej i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Kupujący ma możliwość sprawdzenia szczegółów planowanego Zamówienia i poprawienia ewentualnych błędów aż do momentu Zatwierdzenia płatności.
 3. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje zamówienie klikając na ikonę „Potwierdź zakup”, uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym niniejszy Regulamin Platformy Internetowej, a także swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu dokonania zakupu, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy produktów oferowanych przez Sprzedawcę i zamówionych przez Kupującego.
 4. Po zatwierdzeniu płatności za zamówiony produkt Kupujący nie może anulować Zamówienia.
 5. Po odbiorze towaru Kupujący może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w artykule VI niniejszego Regulaminu Platformy Internetowej.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia płatności za produkt zamówiony przez Kupującego. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu przyjęcie Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomością e-mail). O wysyłce zamówionych Produktów Kupujący zostanie poinformowany kolejną wiadomością e-mail. Oba e-maile zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w chwili jego rejestracji na Platformie, przed złożeniem Zamówienia. Sprzedawca zaleca Kupującemu zachowanie obu e-maili na nośniku papierowym lub informatycznym.
 7. Ceny towarów oferowanych online na Platformie www.japanstore.pl podanymi w złotych polskich (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD) są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny produktów, przy czym cena zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży, zawieranej w wyniku złożenia Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny nabytych towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Koszty dostawy będą Kupującemu podane przed złożeniem Zamówienia. W dalszej części Regulaminu Platformy Internetowej podano różne opcje dostawy. Sprzedawca może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego.
 8. Ceny produktów nie zawierają ewentualnych opłat celno – podatkowych.
 9. Oferta sprzedaży poszczególnych produktów na japanstore.pl jest ważna tak długo, jak są one oferowane na Platformie, aż do wyczerpania zapasów.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do ograniczenia sprzedaży produktów do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Może skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów. Wszystkie opisy produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży w dowolnym momencie.
 11. Jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w możliwie najkrótszym terminie, o niedostępności produktu oraz o całkowitym lub częściowym anulowaniu jego zamówienia. W razie całkowitego anulowania Zamówienia:           a) Zamówienie Kupującego będzie automatycznie anulowane, a jego rachunek PayPal / karta kredytowa nie zostanie obciążony. b) Sprzedawca zwróci się do Kupującego, by poinformować go o anulowaniu Zamówienia i zaproponować mu ponowne złożenie Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest niedostępny.
 12. Produkty spełniają wymagania prawa japońskiego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Japonia kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.
 13. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Platformę japanstore.pl
 14. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 15. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 16. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.
 17. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź na e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 18. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto PayPal lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

III Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest wysyłany za pomocą Poczty Japońskiej /Japan Post/, a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dostarczony za pomocą Poczty Polskiej, w innych państwach za pomocą poczty krajowej. Istnieje możliwość wysyłki zagraniczną przesyłką kurierską EMS /POCZTEX/. Produkt przygotowuje do wysyłki i wysyła z Japonii Sprzedawca. Wszystkie przesyłki AIRMAIL, EMS i przesyłki morskie posiadają numer do monitorowania /np. RX123456789JP/, są ubezpieczone i docierają w ciągu:
  10-14 dni roboczych /AIRMAIL/,
  7-10 dni roboczych /EMS/,
  2 miesiące /przesyłki morskie/.
  Niektóre drobne produkty wysyłane są przesyłkami ECONOMY /list ekonomiczny/, przesyłki te nie posiadają numeru do śledzenia i nie są ubezpieczone.  W tym przypadku docierają w ciągu 21-40 dni roboczych. W okresie świątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) okres doręczenia przesyłki może ulec wydłużeniu.
 3. Podany czas doręczenia przesyłek jest to orientacyjny czas dostawy, może ulec wydłużeniu w przypadku kontroli celnej lub innych przyczyn (siły wyższe) niezależnych od Sprzedawcy.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki, które zależą od sumy wagi produktów wraz z opakowaniem. Po dodaniu produktu „DO KOSZYKA” ukazuje się całkowity koszt przesyłki z Japonii.

IV Płatności

 1. Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem tej strony mogą zawierać materiały stron trzecich.
 2. Platforma internetowa akceptuje wyłącznie bezpieczne płatności realizowane za pomocą karty debetowej, karty kredytowej (American Express, Maestro, MasterCard, VISA) lub konta PayPal.
 3. Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Klienta na strony osób trzecich, które nie są powiązane ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, produkty lub usługi stron trzecich.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Klient powinien dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnić się, że je rozumie, zanim przystąpi do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do podmiotów zewnętrznych.

V Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawy są realizowane na cały świat.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówienia w dwóch lub więcej przesyłkach monitorowanych AIRMAIL.
 4. Przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się sporządzenie w obecności listonosza protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku zaginięcia przesyłki, nieprawidłowości w zamówieniu Sprzedawca rozpoczyna procedurę reklamacyjną i przekazuje informacje wraz z potwierdzeniem z japońskiego urzędu pocztowego Kupującemu.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji uzależniony jest od Poczty Japońskiej, zgodnie z międzynarodowym prawem pocztowym termin rozpatrzenia reklamacji w przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym wynosi do 3 miesięcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż brak dokonania przez niego odbioru przesyłki z poczty (lub innego miejsca odbioru, np. Urzędu Celnego) i odesłania przesyłki z powrotem do Sprzedawcy w Japonii, skutkować będzie poniesieniem przez Sprzedawcę szkody w postaci dodatkowych kosztów przesyłki. Z tego względu, jeśli Kupujący:

(a) będzie chciał, aby doszło do ponownej wysyłki zamówionych przez niego Produktów, zobowiązany będzie on do pokrycia kosztów (i) związanych z odesłaniem przesyłki z powrotem do Sprzedawcy do Japonii, (ii) kosztów ponownej wysyłki. O kosztach tych Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. W przypadku uiszczenia tych kosztów, przesyłka z Zamówieniem zostanie niezwłocznie przesłana na adres wskazany przez Kupującego. W przypadku braku dokonania zapłaty całości tych kosztów w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ww. informacji Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym będzie uprawniony on do odszkodowania za poniesione koszty w postaci (i) kosztów wysyłki do kraju Klienta, (ii) kosztów przesyłki powrotnej do Japonii, (iii) kosztów prowizji związanych z płatnościami przez systemy PayPal, wykorzystanymi przy zapłacie i zwrocie środków („roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody”). Prawo do odstąpienia może być wykonane w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia danego Zamówienia przez Kupującego.

(b) zrezygnuje z ponownej wysyłki/zakupu lub skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający, na zasadach określonych w Regulaminie, zwróci Kupującemu wpłacone środki, przy czym będzie uprawniony do odszkodowania za poniesione koszty w postaci (i) kosztów wysyłki do kraju Klienta, (ii) kosztów przesyłki powrotnej do Japonii, (iii) kosztów prowizji związanych z płatnościami PayPal lub innym, wykorzystanych przy zapłacie i zwrocie środków („roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody”).

Roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody może zostać zaspokojone poprzez dokonanie potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności Sprzedawcy o naprawienie szkody z wierzytelnością Kupującego o zwrot wpłaconych środków. Strony zgodnie stanowią, iż potrącenie umowne może dotyczyć również wierzytelności niewymagalnych. Sprzedawca dokonuje potrącenia bez konieczności składania odrębnych, dodatkowych oświadczeń woli. Potwierdzeniem dokonania potrącenia umownego wierzytelności Sprzedawcy będzie zapłata na rzecz Kupującego odpowiednio pomniejszonych środków. Za dzień dokonania tego potrącenia uważa się dzień zapłaty pomniejszonych środków. W każdym przypadku, gdyby roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody przewyższało kwotę roszczenia Kupującego o zwrot wpłaconych środków, Kupujący na wezwanie Sprzedawcy zobowiązany będzie do dokonania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do Kupujących będących konsumentami, zatem do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE prawo do odstąpienia (art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta).
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt bezpośrednio Sprzedawcy do Japonii niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt a Sprzedawca zwróci Kupującemu będącemu konsumentem koszty produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę w Japonii o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (wysłanego pocztą, przy czym Sprzedawca sugeruje skorzystanie z przesyłki poleconej). Nie jest możliwe złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną ani faxem.
 11. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, klient wypełnia dane w polach kwadratowych):

Yoshida Kazutoshi
Uekimachi Tarumizu 501-15
Kumamoto-Shi Kita-Ku 861-0133, JAPAN

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer faktury [numer] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [podpis]

 

VII Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient swoje roszczenia reklamacyjne kieruje do Sprzedawcy do rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia bądź odrzucenia reklamacji.
 2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na Produkty, gwarancji udziela producent.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO. Platforma podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie  przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://japanstore.pl/polityka-prywatnosci

IX Odpowiedzialność

 1. Klient kupując produkty na tej Platformie, kupuje je bezpośrednio od Sprzedawcy z Japonii. Klienci znajdują się w różnych częściach świata, w związku z tym nie jest praktycznie możliwe, aby Sprzedawca potwierdził, czy import i sprzedaż któregokolwiek z Produktów może być sprzeczna z obowiązującymi wyłącznymi prawami do dystrybucji lokalnej lub w inny sposób stanowić naruszenie lokalnego prawa, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów i innych przepisów.
 2. Klient zgadza się, że zakup i import takiego produktu jest zgodny z prawem kraju na który zlecił wysyłkę oraz zgadza się, że będzie uważany za jedynego "Importera" i "Pierwszego dystrybutora" produktu w tym kraju dla wszystkich celów, w tym przepisów celnych, praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu. Zakup taki jest indywidualną decyzją Klienta. Produkty są wprowadzane na polski lub innego docelowego państwa obszar celny na odpowiedzialność Kupującego. To Kupujący jest importerem i na nim ciążą wszelkie zobowiązania celne i podatkowe, jeśli się pojawią. Urząd Celny w każdym kraju ma prawo zatrzymać przesyłkę do kontroli, lecz nie jest to równoznaczne z nałożeniem zobowiązań celno - podatkowych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z używaniem/ stosowaniem produktów. Sprzedawca silnie rekomenduje wykonanie testu alergicznego przed skorzystaniem z jakichkolwiek produktów kosmetycznych.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej Platformie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej Platformie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej Platformie odbywa się na własne ryzyko.
 5. Sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Użytkowników lub osoby trzecie pod produktami.

X Podatki i cła

 1. Sprzedawca informuje, iż w Polsce zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r.) o podatku od towarów i usług do ceny zakupu Produktu u Sprzedawcy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Upoważnionym do poboru podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest przewoźnik dokonujący dostawy Produktu do Klienta lub osoba upoważniona do dostawy Produktu w jego imieniu.
 2. Sprzedawca informuje, iż w przypadku przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego (Japonia) bezpośrednio do Klienta znajdującego się na terenie Unii Europejskiej (UE), zwolnieniu od opłaty celnej podlegają Produkty kosmetyczne, oraz Produkty których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro. Zwolnienie to nie dotyczy Produktów o wyższej wartości, więcej informacji znajduje się: https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ Inne państwa według taryfy celnej obowiązującej na terenie danego kraju.
 3. W przypadku obowiązku wniesienia opłaty celnej przez Klienta z tytułu importu na teren Unii Europejskiej (UE) Towaru zakupionego u Sprzedawcy, wysokość opłaty celnej ustalana jest przez Urząd Celny zgodnie ze Wspólną Taryfą Celną (stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej) na podstawie deklaracji celnej wypełnionej przez Klienta. Opłata celna naliczana jest od wartości Produktów (kosztu zakupu Produktu u Sprzedawcy wskazanego na Platformie) oraz od wartości kosztów dostawy (określonego przez system Platformy) – wskazanych w deklaracji celnej oraz potwierdzonych odpowiednim dokumentem np. fakturą.
 4. Sprzedawca informuje, że przewoźnik na terenie Polski tj. Poczta Polska pobiera: opłatę manipulacyjną za przedstawienie do kontroli celnej nadesłanych z zagranicy przesyłek w wysokości brutto 8,50zł. Opłatę za przesłanie adresatowi dowodu odprawy celnej 6zł brutto. Zainkasowanie od Klienta należności celnych i podatkowych oraz przekazanie na rachunek Urzędu Celnego – zgodnie z cennikiem poczty jak za wpłatę na rachunek bankowy w obrocie krajowym. W przypadku pozostałych krajów zgodnie z cennikiem poczty krajowej państwa docelowego.
 5. Sprzedawca informuje, że w Polsce każdy importowany towar handlowy o wartości powyżej 1000 EURO lub wadze powyżej 1000kg netto może podlegać indywidualnej odprawie celnej. W takim przypadku importer zobowiązany jest do odprawy na dokumencie / formularzu SAD (ang. Single Administrative Document) – Sprzedawca rekomenduje skorzystać z Agencji Celnej.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za formalności celne, dodatkowe opłaty oraz nie dokonuje żadnych czynności związanych z cłem lub importowaniem zamówionych produktów lub usług. W każdym przypadku stroną odpowiedzialną za spełnienie wszelkich wymogów związanych z importem produktów lub usług jest Kupujący.

XI Postanowienia ogólne

 1. Produkty są oryginalne i posiadają atesty bezpieczeństwa stosowania w Japonii. Jednak jak każde kosmetyki, czy suplementy mogą wywoływać efekty niepożądane i w takim wypadku należy niezwłocznie zaprzestać ich używania.
 2. Zdjęcia użyte na platformie służą jedynie wizualizacji produktu i mogą nieco różnić się od wyglądu właściwych produktów.
 3. Użytkownik platformy zgadza się, że komentarze nie będą naruszać jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Platformy lub powiązanych stron internetowych. Użytkownik platformy nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inne osoby, ani w inny sposób wprowadzać w błąd Sprzedawcę lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Czasami na Platformie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na Platformie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
 4. Platforma może zawierać pewne informacje dawne, które niekoniecznie są obecnie aktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych bądź pozycjonowania stron internetowych (SEO). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości na Platformie w dowolnym momencie, ale nie ma obowiązku aktualizowania żadnych informacji.
 5. Organem do rozpatrywania sporów jest właściwy sąd w Japonii.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Regulaminu platformy internetowej japanstore.pl winne być zgłaszane na adres e-mail: biuro@japanstore.pl

XII Klauzula Salwatoryjna

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu Platformy Internetowej japanstore.pl zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu Platformy Internetowej japanstore.pl, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

XIII Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Administratorem danych osobowych jest: Japanstore LLC, pod adresem 108 WEST 13TH ST, Wilmington, New Castle, DE 19801 z siedzibą w USA.
 2. Usługi elektroniczne dostępne za pośrednictwem Platformy są świadczone zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 3. Skorzystanie z funkcjonalności Platformy wymaga rejestracji potencjalnego nabywcy poprzez login i hasło.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie niniejszej Platformy, przy czym jego odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku ujawnienia się szkody lub innego rodzaju uszczerbku powstałych na skutek działania siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób, za które nie ponosi odpowiedzialności (tj. nie będących jego pracownikami lub współpracownikami).
 5. Administrator może, bez ponoszenia jakiejkolwiek działalności, w dowolnym momencie, wedle swojego swobodnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia zawiesić lub zlikwidować możliwość korzystania z Platformy – w ogólności lub w odniesieniu do konkretnego użytkownika.
 6. Administrator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Platformy.
 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Platformy: ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane na adres e-mail Administratora: ado@japanstore.pl lub pisemnie na adres Administratora: Japanstore LLC, 108 WEST 13TH ST, Wilmington, New Castle, DE 19801, US i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Platformy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 8. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: ado@japanstore.pl
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca są następujące:
  • Połączenie z siecią Internet,
  • Przeglądarka: Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Firefox 5.0 lub nowsza, Opera 9.0 lub nowsza, Chrome 8 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza,
  • Komputer o procesorze 1000Mhz z wolnym miejscem na dysku 300 MB, pamięcią RAM 512 MB, o minimalnej rozdzielczości 800x480,
  • System operacyjny: Windows XP Service Pack 2+, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 lub nowszy, Ubuntu 10.04 lub nowszy, Debian 6 lub nowszy, OpenSuSE 11.3 lub nowszy, Fedora Linux 17+, Android 2.3 +, iOs 4 +, Windows Phone 7 +
  •  Włączona obsługa plików cookies,
  •  Włączona obsługa JavaScript.