Regulamin platformy internetowej japanstore.pl

Informacje ogólne:

Platforma japanstore.pl świadczy usługi brokerskie dla japońskiej hurtowni z Kumamoto.

Właścicielem platformy internetowej działającej pod adresem http://www.japanstore.pl i usługodawcą jest Japanstore Norbert Kłodawski, zamieszkały w Polsce w Gdyni, ul. Maszopów 4c/3, NIP: 876142973 zwany dalej „Pełnomocnikiem” lub „Administratorem”. Dane kontaktowe: telefon +48502150866, poczta elektroniczna: biuro@japanstore.pl

Platforma sprzedażowa oferuje nie tylko azjatyckie kosmetyki ale i inne japońskie produkty. Sprzedawcą jest Kazutoshi Yoshida, obywatel Japonii, zamieszkały w Japonii, 861-0133 Kumamoto, Kitaku, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kazutoshi Yoshida, z siedzibą w Kumamoto, Kitaku, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

Sprzedawca udzielił Pełnomocnikowi pełnomocnictwa notarialnego, z którego wynika m.in., że Pełnomocnik uprawniony jest do:

 • przyjmowania zamówień od Klientów, odbierania od nich płatności za zamówione towary (co oznacza, że nie trzeba wykonywać drogich przelewów do Japonii);
 • przyjmowania oświadczeń woli wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenta, w tym w ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy (co oznacza, że nie trzeba wysyłać oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Japonii, reklamacje można składać również u Pełnomocnika);
 • zwracania ceny za towar (nie trzeba czekać na przelew z Japonii).

Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 kodeksu cywilnego).

Pełnomocnictwo to zostało sporządzone u japońskiego notariusza i zostało opatrzone w tzw. klauzulę apostille. Jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 roku, ratyfikowana między innymi przez Polskę. Apostille sporządzany jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego.

Otrzymane apostille znajduje się pod tym linkiem: http://japanstore.pl/moje_pliki/pelnomocnictwo.pdf

Tym samym, kupując produkty na tej stronie, kupujesz je bezpośrednio od Sprzedawcy a nie od Pełnomocnika. To Sprzedawca odpowiada za wysłanie towaru do Ciebie. Pełnomocnik służy tu Kupującemu i Sprzedawcy jako pośrednik. Dla ułatwienia i usprawnienia kontaktu, jak również dla zaoszczędzenia środków przez Kupujących we wszelkich sprawach związanych z Platformą można zwracać się bezpośrednio do Pełnomocnika i jemu wpłacać cenę; to też Pełnomocnik odda Tobie pieniądze, jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy.

Pełnomocnik nie będąc stroną umowy sprzedaży jako taki nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, czy za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Kupującego korzyści. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron tej umowy.

Produkty są w rzeczywistości wprowadzane na polski /lub innego docelowego państwa/ obszar celny na odpowiedzialność Kupującego. To Kupujący jest importerem i na nim ciążą wszelkie zobowiązania celne i podatkowe, jeśli się pojawią. Urząd celny ma prawo zatrzymać przesyłkę do kontroli, lecz nie jest to równoznaczne z nałożeniem zobowiązań celno podatkowych.

Ceny podane na platformie japanstore.pl są cenami zakupu Produktu określonymi przez Sprzedawcę. Do ceny zakupu Produktu u Sprzedawcy naliczona jest dodatkowo opłata za transport.

Pełnomocnik informuje, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do ceny zakupu Produktu u Sprzedawcy może zostać doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Upoważnionym do poboru podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest przewoźnik dokonujący dostawy Produktu do Klienta lub osoba upoważniona do dostawy Produktu w jego imieniu. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy „zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro".

Pełnomocnik informuje, iż w przypadku przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy znajdującego się na terenie Unii Europejskiej, zwolnieniu od opłaty celnej podlegają Produkty kosmetyczne, oraz produkty których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro. Zwolnienie to nie dotyczy Produktów o wyższej wartości, więcej informacji znajduje się: http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

Inne państwa według taryfy celnej obowiązującej na terenie danego kraju.

W przypadku obowiązku wniesienia opłaty celnej przez Klienta z tytułu importu na teren UE Towaru zakupionego u Sprzedawcy, wysokość opłaty celnej ustalana jest przez Urząd Celny zgodnie ze Wspólną Taryfą Celną (stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej) na podstawie deklaracji celnej wypełnionej przez Klienta.

Opłata celna naliczana jest od wartości Produktów (kosztu zakupu Produktu u Sprzedawcy wskazanego na platformie japanstore.pl) oraz od wartości kosztów dostawy (określonego przez system platformy japanstore.pl) – wskazanych w deklaracji celnej oraz potwierdzonych odpowiednim dokumentem np. fakturą. Dodatkowo przewoźnik na terenie Polski tj. Poczta Polska pobiera: Opłatę manipulacyjną za przedstawienie do kontroli celnej nadesłanych z zagranicy przesyłek w wysokości brutto 8,50zł. Przesłanie adresatowi dowodu odprawy celnej 6zł brutto. Zainkasowanie od Klienta należności celnych i podatkowych oraz przekazanie na rachunek urzędu celnego - zgodnie jak za wpłatę na rachunek bankowy w obrocie krajowym. W przypadku pozostałych krajów zgodnie z cennikiem poczty krajowej państwa docelowego.

Pełnomocnik informuje, że każdy importowany towar handlowy o wartości powyżej 1000 EURO lub wadze powyżej 1000kg netto podlega indywidualnej odprawie celnej. W takim przypadku importer zobowiązany jest do odprawy na dokumencie / formularzu SAD (ang. Single Administrative Document) - można skorzystać z Agencji Celnej.

I Definicje

 1. Regulamin – Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki Sprzedaży. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Platformy (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Paltformy, ze wskazaniem dostępności.
 4. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Strona – Sprzedawca i Klient.
 7. Platforma – strona www.japanstore.pl prowadzona przez Administratora umożliwiająca nabycie od Sprzedawcy Produktów. Dane kontaktowe: telefon +48502150866, poczta elektroniczna biuro@japanstore.pl
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy.

 II Składanie zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie www.japanstore.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.japanstore.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich/euro/dolar amerykański. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz ewentualnych opłat celno - podatkowych.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu lub adresu e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Pośrednik skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Pośrednik ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź na e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy lub konto PayPal podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

III Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Pełnomocnik poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest wysyłany za pomocą poczty Japońskiej -Japan Post-, a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dostarczony za pomocą Poczty Polskiej, w innych państwach za pomocą poczty krajowej. Istnieje możliwość wysyłki zagraniczną przesyłką kurierską EMS. Produkt przygotowuje do wysyłki i wysyła z Japonii Sprzedawca. Wszystkie przesyłki AIRMAIL i EMS posiadają numer do śledzenia paczki, są ubezpieczone i docierają w ciągu 10-14 dni roboczych /AIRMAL/, 7-10 dni roboczych /EMS/. Niektóre drobne produkty wysyłane są Economy /list ekonomiczny/, przesyłki te nie posiadają numeru do śledzenia i nie są ubezpieczone.  W tym przypadku docierają w ciągu 21-40 dni roboczych. W okresie świątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) okres doręczenia przesyłki może ulec wydłużeniu.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na https://japanstore.pl/pl/content/1-wysylka. Jest to orientacyjny czas dostawy, może ulec wydłużeniu w przypadku kontroli celnej lub innych przyczyn (siły wyższe) niezależnych od Sprzedawcy i Pełnomocnika. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki które zależą od wagi produktów. Po dodaniu produktu w koszyku ukazuje się całkowity koszt przesyłki.
 5. Koszty przesyłki ustalone są przez Sprzedawcę, naliczane od sumy wagi produktów wraz z opakowaniem. Pełnomocnik nie ma wpływu na koszty przesyłki, jest zobowiązany do ich stosowania.

IV Płatności

 1. Sposoby płatności: platforma akceptuje następujące formy płatności
  • przelew na konto bankowe PL 51 1910 1048 2624 3531 1615 0001 SWIFT (BIC) Code dla płatności zza granicy: WBKPPLPPXXX
  • szybkie płatności w systemie PayPal
  • płatność kartami w systemie PayPal
  • szybkie płatności w systemie paypal.me/Japanstore
  • szybkie płatności w systemie Przelewy24
 2. Sprzedawca nie wysyła za pomocą formy płatności „za pobraniem”.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży.
 4. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe.
 5. Klient jest informowany przez system platformy o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności na konto bankowe za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, zawsze wynosi ona 14 dni od złożenia zamówienia.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §IV ust. 5 Regulaminu system platformy automatycznie prześle na e-mail Klientowi oświadczenie o anulowaniu zamówienia.

V Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawy są realizowane na cały świat.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się sporządzenie w obecności listonosza protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku proszę skontaktować się jak najszybciej z Pełnomocnikiem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.
 4. W przypadku zaginięcia przesyłki, nieprawidłowości w zamówieniu Pełnomocnik zgłasza ten fakt Sprzedawcy. To Sprzedawca rozpoczyna procedure reklamacyjną. Pełnomocnik przekazuje informacje uzyskane od Sprzedawcy Kupującemu.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji uzależniony jest od poczty japońskiej, zgodnie z międzynarodowym prawem pocztowym termin rozpatrzenia reklamacji w przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym wynosi do 3 miesięcy.
 6. Sprzedawca ani Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż brak dokonania przez niego odbioru przesyłki z poczty (lub innego miejsca odbioru, np. Urzędu Celnego) i odesłania przesyłki z powrotem do Sprzedawcy w Japonii, skutkować będzie poniesieniem przez Sprzedawcę szkody w postaci dodatkowych kosztów przesyłki. Z tego względu, jeśli Kupujący:

  (a) będzie chciał, aby doszło do ponownej wysyłki zamówionych przez niego Produktów, zobowiązany będzie on do pokrycia kosztów (i) związanych z odesłaniem przesyłki z powrotem do Sprzedawcy do Japonii, (ii) kosztów ponownej wysyłki. O kosztach tych Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Pełnomocnika. W przypadku uiszczenia tych kosztów, przesyłka z Zamówieniem zostanie niezwłocznie przesłana na adres wskazany przez Kupującego. W przypadku braku dokonania zapłaty całości tych kosztów w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ww. informacji od Pełnomocnika, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym będzie uprawniony on do odszkodowania za poniesione koszty w postaci (i) kosztów wysyłki do Polski, (ii) kosztów przesyłki powrotnej do Japonii, (iii) kosztów prowizji związanych z płatnościami przez systemy PayPal/Przelewy 24/ lub innymi, wykorzystanym przy zapłacie i zwrocie środków („roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody”). Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w imieniu Sprzedającego uprawniony jest pełnomocnik. Prawo do odstąpienia może być wykonane w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia danego Zamówienia przez Kupującego.

  (b) zrezygnuje z ponownej wysyłki/zakupu lub skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający, na zasadach określonych w Regulaminie, zwróci Kupującemu wpłacone środki, przy czym będzie uprawniony do odszkodowania za poniesione koszty w postaci (i) kosztów wysyłki do Polski, (ii) kosztów przesyłki powrotnej do Japonii, (iii) kosztów prowizji związanych z płatnościami PayPal/Przelewy 24 lub innym, wykorzystanych przy zapłacie i zwrocie środków oraz kosztów wynagrodzenia Pełnomocnika („roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody”).

  Roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody może zostać zaspokojone poprzez dokonanie potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności Sprzedawcy o naprawienie szkody z wierzytelnością Kupującego o zwrot wpłaconych środków. Strony zgodnie stanowią, iż potrącenie umowne może dotyczyć również wierzytelności niewymagalnych. Sprzedawca dokonuje potrącenia bez konieczności składania odrębnych, dodatkowych oświadczeń woli. Potwierdzeniem dokonania potrącenia umownego wierzytelności Sprzedawcy będzie zapłata na rzecz Kupującego odpowiednio pomniejszonych środków. Za dzień dokonania tego potrącenia uważa się dzień zapłaty pomniejszonych środków. W każdym przypadku, gdyby roszczenie Sprzedawcy o naprawienie szkody przewyższało kwotę roszczenia Kupującego o zwrot wpłaconych środków, Kupujący na wezwanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu Pełnomocnika, zobowiązany będzie do dokonania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

  Na żądanie Kupującego, Sprzedawca udokumentuje niezwłocznie poniesione koszty.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do Kupujących będących konsumentami, zatem do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE prawo do odstąpienia (art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta).
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Pełnomocnikowi (lub bezpośrednio Sprzedawcy do Japonii) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Pełnomocnika, to Pełnomocnik zwróci Kupującemu będącemu konsumentem koszty produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Pełnomocnika (lub Sprzedawcę w Japonii) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (wysłanego pocztą, przy czym sugerujemy skorzystanie z przesyłki poleconej). Nie jest możliwe złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną ani faxem.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, klient wypełnia dane w polach kwadratowych):

Japanstore Norbert Kłodawski

ul. Maszopów 4c/3

81-575 Gdynia

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer faktury [numer] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [podpis]

 

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VII Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient swoje roszczenia reklamacyjne może kierować do Pełnomocnika Sprzedawcy, który jest uprawniony w pełnym zakresie do rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia bądź odrzucenia reklamacji. Oczywiście Klient może również swoje roszczenia reklamacyjne kierować bezpośrednio do Sprzedawcy.
 1. Do rękojmi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 – art. 576. Link do aktualnego Kodeksu jest tutaj http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000121
 2. Ani Sprzedawca, ani Pełnomocnik nie udzielają żadnej gwarancji na Produkty.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO. Platforma podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie  przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://japanstore.pl/polityka-prywatnosci

IX Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługi elektroniczne dostępne za pośrednictwem Platformy są świadczone zgodnie wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Skorzystanie z funkcjonalności Platformy wymaga rejestracji potencjalnego nabywcy poprzez login i hasło.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca są następujące:

- Połączenie z siecią Internet,

- Przeglądarka: Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Firefox 5.0 lub nowsza, Opera 9.0 lub nowsza, Chrome 8 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza,

- Komputer o procesorze 1000Mhz z wolnym miejscem na dysku 300 MB, pamięcią RAM 512 MB, o minimalnej rozdzielczości 800x480,

- System operacyjny: Windows XP Service Pack 2+, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 lub nowszy, Ubuntu 10.04 lub nowszy, Debian 6 lub nowszy, OpenSuSE 11.3 lub nowszy, Fedora Linux 17+, Android 2.3 +, iOs 4 +, Windows Phone 7 +

- Włączona obsługa cookies,

- Włączona obsługa JavaScript,

- Flash: 8.0 lub nowszy.

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie niniejszej Platformy, przy czym jego odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku ujawnienia się szkody lub innego rodzaju uszczerbku powstałych na skutek działania siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób, za które nie ponosi odpowiedzialności (tj. nie będących jego pracownikami lub współpracownikami).
 2. Administrator może, bez ponoszenia jakiejkolwiek działalności, w dowolnym momencie, wedle swojego swobodnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia zawiesić lub zlikwidować możliwość korzystania z Platformy – w ogólności lub w odniesieniu do konkretnego użytkownika.
 3. Administrator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Platformy.
 4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Platformy: Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane na adres e-mail Administratora: biuro@japanstore.pl lub pisemnie na adres Administratora Japanstore Norbert Kłodawski ul. Maszopów 4c/3, 81-575 Gdynia i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Platformy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: biuro@japanstore.pl

×

Obdarz mamę japońskimi kosmetykami

Koniecznie sprawdź nasze promocje!

26/05 wszystkie produkty z działu ONA -8%

Dzień Matki

W związku z RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat. Klikając lub nawigując na tej platformie wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Japanstore Norbert Kłodawski z siedzibą w Gdyni (81-575) przy ulicy Maszopów 4c/3 (dalej Japanstore Norbert Kłodawski) i zaufanych partnerów. Administratorem danych jest: Japanstore Norbert Kłodawski z siedzibą w Gdyni (81-575) przy ulicy Maszopów 4c/3 Cele przetwarzania danych: marketing, w tym profilowanie i cele analityczne; świadczenie usług drogą elektroniczną; dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań; wykrywanie botów i nadużyć w usługach; pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne); Podstawy prawne przetwarzania danych: marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – będą wymagały Twojej odrębnej zgody; świadczenie usług - niezbędność danych do świadczenia usługi; pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych; Odbiorcy danych: odbiorcą danych jest Administrator. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo żądania sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pełne informacje: dostępne są w „Polityce Prywatności”

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć